Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant Indien uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden op aanvullende wijze.

2. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend.

3. Leveringstermijnen

De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.

4. Leveringen

Tenzij anders bepaald worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper.

5. Risico en eigendomsovergang

De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

6. Vervoer

Het vervoer van de goederen is steeds op risico en kosten van de koper.

7. Overmacht

De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht (ongevallen, oorlog, staking, opstanden...). Hij behoudt zich het recht voor de leveringstermijn te verlengen zolang de overmacht duurt.

8. Garantie

De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering te worden meegedeeld aan de verkoper, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de koper te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 BW onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na levering.

De verantwoordelijkheid van de verkoper is beperkt tot de garantie afgeleverd door de producent van het verkochte product. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen Indien de klachten gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkocht goed. Geen andere schade van de koper of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer, of van een persoon, voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. Lees meer >>>

9. Wanprestaties van de koper

Bij niet naleving van de verplichtingen van de koper heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten. Bovendien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 14 dagen, de contracten als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet geleverde gedeelte te beschouwen. Dit behoudt zijn recht onverminderd op een schadevergoeding van 30 % van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade. De verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te eisen en/of zijn schade te bewijzen.

10. Betalingen

a. Alle betalingen geschieden op onze maatschappelijke zetel, ofwel op de bankrekening: zie voorzijde.
b. De facturen zijn, behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar.
c. Indien de medecontractant niet binnen de tien (10) dagen na vervaldatum van de factuur betaalt, dan zal van rechtswege op het nog verschuldigde saldo vanaf de vervaldag een intrest van één (1) procent per begonnen maand worden aangerekend en bovendien zal op dat saldo, als forfaitaire schadevergoeding, een verhoging worden toegepast van tien (10) procent, met een minimum van honderdvijfentwintig euro ( € 125,00) en dit per openstaande factuur, een en ander zonder dat daartoe een in gebreke stelling vereist is en ongeacht of de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd werd. Bovendien zal bij een gerechtelijke invordering, overeenkomstig de wet van 02/08/2002, de medecontractant onverminderd de gerechtskosten een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan vijftien (15) procent van het factuurbedrag, met een minimum van tweehonderd vijftig euro (€250,00) als redelijke schadeloosstelling voor de invorderingskosten zonder dat hiertoe een bijzondere aanmaning vereist is.

11. Medecontractant

De aan de medecontractant toe behorende goederen die zich om welke reden dan ook in ons bezit bevinden, worden geacht in pand te zijn gegeven als zekerheid van de betaling van de schulden ten overstaan van de verkoper, ook indien die schulden geen verband houden met de goederen die het voorwerp van het pandrecht uitmaken.

12. Bevoegde rechtbank

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd voor de beslechting van de geschillen m.b.t. onderhavige factuur. 

13. Toepasselijke wet

De overeenkomsten met de verkoper worden beheerst door de Belgische wetgeving.

14. Terugname

Terugname goederen is enkel mogelijk na akkoord van de verkoper met een terugnamekost van 15 % van hun waarde. Enkel toepasselijk voor stockgoederen gefactureerd maximum 6 maanden voor de aanvraag van de retour.

Zin om de Isoled catalogus 2021 te ontdekken...

Bekijk snel ons nieuw assortiment!